Nowa winda w sokołowskim SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim służy pacjentom

W październiku ubiegłego roku Zarząd Powiatu otrzymał od dyrekcji SP ZOZ informację o uszkodzonej windzie w budynku lecznictwa otwartego sokołowskiego szpitala obsługującej poradnie diagnostyczne oraz leczenie ambulatoryjne. Po analizie zaistniałej sytuacji podjął działania w celu znalezienia i zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych w budżecie Powiatu na 2021 r.

W dniu 18 grudnia podczas XIX Sesji Rady Powiatu Sokołowskiego radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokołowskiego na 2021 rok, w której zabezpieczone zostały środki finansowe w postaci dotacji celowej w wysokości 180 tys. zł na wymianę uszkodzonej windy. Po niezwłocznym przekazaniu informacji do dyrekcji SP ZOZ, podjęto działania zmierzające do wyłonienia wykonawcy i przystąpienia do realizacji inwestycji.

Przedmiot zamówienia obejmował:

1.    dostawę i instalację windy osobowej o udźwigu 500 kg/6 osób z 8 przystankami wraz z niezbędnym osprzętem oraz dokonanie montażu z uruchomieniem w miejscu windy zdemontowanej;

2.    demontaż istniejącej windy i jej utylizację z pozostawieniem klocków (obciążników) przeciwwagi do wykorzystania w nowym urządzeniu;

3.    opracowanie dokumentacji projektowo-montażowej dźwigu zgodnie z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego, uzyskanie wszelkich niezbędnych i wymaganych przepisami prawa uzgodnień, w tym akceptacji Urzędu Dozoru Technicznego na wymianę dźwigu oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej;

4.    przygotowanie szybu windowego do montażu dźwigu osobowego poprzez jego oczyszczenie, naprawę tynków, przygotowanie do malowania, malowanie, wymianę oświetlenia w celu uzyskania wymaganego natężenia oświetlenia w szybie windowym oraz montaż drabinki w podszybiu;

5.    wykonanie wszelkich wymaganych prac w szybie i maszynowni oraz na ościeżach i posadzce wokół wymienionych drzwi szybowych;

6.    rozruch dostarczonego i zamontowanego dźwigu;

7.    rejestrację dźwigu i dopuszczenie do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego.

            Efektem powyższych działań jest zastąpienie starej, wysłużonej i wyeksploatowanej windy nowym urządzeniem.

Po uzyskaniu decyzji Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającej na eksploatację urządzenia, w dniu 22 lutego odbyło się symboliczne przekazanie nowej, bezpiecznej windy do użytkowania wszystkim pacjentom oraz pracownikom SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim. W przekazaniu udział wzięli: starosta Elżbieta Sadowska, wicestarosta Ryszard Domański, członek Zarządu Powiatu Sokołowskiego Marek Ratyński, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Urszula Krzymowska, dyrektor SP ZOZ Maria Sikorska wraz z pracownikami. Starosta podkreśliła, że przeprowadzenie powyższej inwestycji było priorytetem dla Zarządu Powiatu Sokołowskiego, szczególnie ze względu na potrzeby pacjentów  niepełnosprawnych i starszych oraz wszystkich, którzy nie mogą poruszać się o własnych siłach i muszą korzystać z windy, aby dotrzeć do poradni, między innymi rehabilitacyjnych. Serdecznie podziękowała radnym za przekazanie niezbędnych środków na wykonanie windy i życzyła bezpiecznego, bezawaryjnego użytkowania. Wartość inwestycji wyniosła ponad 178 tys. zł i została w całości sfinansowana z dotacji przekazanej szpitalowi przez Powiat Sokołowski.