Nabór wniosków w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"

 

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic  między regionami III” realizowanych w 2019r. ---->

 

Powiat Sokołowski informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków i wystąpień dotyczących uczestnictwa w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”.

Realizatorem Programu jest samorząd powiatowy tj. Powiat Sokołowski z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 23.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu może zostać udzielona pomoc w ramach:

  1. obszaru B – na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  2. obszaru C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  3. obszaru D – na likwidację barier transportowych;
  4. obszaru E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  5. obszaru F – na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
  6. obszaru G – na finansowanie poza algorytmem zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć:

1.      w obszarze B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

2.      w obszarze C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

3.w obszarze D – na likwidację barier transportowych do:

             a.      80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

            b.      70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 

             c.      250.000,00 zł dla autobusów;

4.      w obszarze E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;

5.      w obszarze F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji.

W przypadku obszaru G nie ustalono wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Zgodnie z „Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów Programu wyrównywania różnic między regionami III” maksymalny procentowy udział środków PFRON w kosztach realizacji każdego projektu dla powiatu sokołowskiego na 2019r. przedstawia się następująco:

1.      obszar B – 30%

2.      obszar C – 50%

3.      obszar D – 70%

4.      obszar E – 20%

5.      obszar G – 30%

Projektodawcy zainteresowani uczestnictwem w programie mogą składać wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G  w terminie od dnia 30 listopada 2018 roku do dnia 11 lutego 2019 roku. Dokumenty (z dopiskiem: Dotyczy „Programu wyrównywania różnic między regionami III”) można złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Powiat Sokołowski, ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów Podlaski.

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane są w terminie od dnia 30 listopada 2018 roku do dnia 31 października 2019 roku bezpośrednio w Oddziale Mazowieckim PFRON, al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.

Szczegółowe informacje na temat programu i procedur znajdują się na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl w zakładce: programy i zadania PFRON/programy realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami III.

Informacji na temat przygotowania wniosków w ramach programu udzielają również pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim, ul. Armii Krajowej 4, 08-300 Sokołów Podlaski tel/fax 25 787 22 02.

 

 

Załączniki:

1.Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów
„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 r.