Jednogłośnie uchwalony budżet Powiatu Sokołowskiego na 2019 rok

Po raz trzeci 27 grudnia odbyła się sesja Rady Powiatu Sokołowskiego. Na sesję przybyła liczna delegacja z miasta i gminy Kosów Lacki, która dziękowała poprzedniemu i obecnemu Zarządowi Powiatu Sokołowskiego, Senatorowi Waldemarowi Krasce oraz wszystkim którzy przyczynili się do pozyskania środków i budowę drogi w Maliszewie Nowej i Starej oraz na odcinku Nowa Maliszewa – Guty i przebudowę drogi w miejscowości Łomna. Dziękowali za drogi które będą służyły mieszkańcom oraz za to, że Powiat pamięta o małych miejscowościach i życzyli wszystkim szczęśliwego Nowego Roku.

Starosta Elżbieta Sadowska przedstawiła sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informację z działalności Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny.

Starosta przedstawiając stanowisko Zarządu w sprawie opinii i wniosków komisji poinformowała, iż  „ … stoją przed nami nowe wyzwania. Po pierwsze jest to kontynuacja zadań rozpoczętych w latach wcześniejszych  w tym „Utworzenie centrum przesiadkowego w wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego Powiatu”, scalenia gruntów i rozpoczęcie prac poscaleniowych na terenie czterech obiektów: Łuzki, Czekanów, Sabnie i Kolonia Hołowienki oraz dokończenie inwestycji na drodze do Paprotni na odcinku od granicy powiatu  z powiatem siedleckim wraz z całą miejscowością Kobylany Górne, czyli odcinek o długości 5,405 metrów. Po drugie jak największa skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych w tym  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na  przebudowę dróg kategorii powiatowych na terenie całego Powiatu. Po trzecie, konieczność dostosowania działań do zmieniającej się koniunktury na rynku zamówień publicznych, gdzie coraz częściej rządzą prawa pracownika, a nie pracodawcy. W najbliższych latach realizacja inwestycji w głównej mierze zależeć będzie od prowadzonej polityki racjonalizacji wydatków bieżących. …”

Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2029 oraz uchwaliła budżet Powiatu Sokołowskiego na 2019 rok.

Dochody budżetu planowane są w wysokości 84,1 mln zł, a wydatki 85,9 mln zł. Przewidywany deficyt budżetu w kwocie 1,8 mln dotyczy wydatków inwestycyjnych, który zostanie pokryty z wolnych środków z lat poprzednich. Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 45,3% wysokości budżetu. Główne źródła dochodów powiatu to dotacje celowe z UE i środki  z budżetu państwa  27,3% , subwencje – 26,6 % udziały w podatkach państwowych stanowią 15,2%.

Ponadto Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z placu sportowo – rekreacyjnego nowo wybudowanego  przy I LO  w Sokołowie Podlaskim i przyjęcia „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji ze społeczeństwem lokalnym na lata 2019 – 2023”. Podjęta została także uchwała w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w skład której weszli: Sławomir Wróblewski i Grzegorz Kobyliński.

Uchwałą Rady zmieniony został skład osobowy Rady Społecznej SPZOZ w Sokołowie Podlaskim, która będzie pracowała pod przewodnictwem Elżbiety Sadowskiej w następującym składzie: Jerzy Błoński, Tadeusz Bieliński, Ireneusz Błoński, Wiesław Michalczuk, Ewa Agnieszka Częścik, Jan Słomiak, Mieczysław Sobieszczak, Grażyna Sikorska, Apolonia Stasiuk i Ireneusz Piotr Wyszyński.

Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie.